Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu hay còn gọi là chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu là quyền của chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Bài viết sau sẽ giải thích chi tiết về thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Mặc dù nhãn hiệu chưa được cấp văn bằng bảo hộ, nhưng chủ thể nộp đơn vẫn có quyền đối với đăng ký của mình. Việc này có thể diễn ra bất kỳ lúc nào trước khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời điểm chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

– 02 Tờ khai chuyển nhượng

– Tài liệu chuyển nhượng đơn bao gồm:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng
  • Căn cứ chuyển nhượng
  • Giá chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Các thỏa thuận khác do 2 bên thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật

– Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện)

– Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (160.000VNĐ/01 đơn đăng ký); Phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn đăng ký trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

Chú ý: Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn (550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ) và phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu chuyển nhượng).

Thủ tục nộp đơn chuyển nhượng đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Các bên thỏa thuận và xác lập hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.

Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT.

Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Thời gian thực hiện thủ tục là từ 02 – 04 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên Cục SHTT. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn phụ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục sở hữu trí tuệ tại thời điểm xét nghiệm.

Kết quả thủ tục: Sau khi được chấp nhận, Cục SHTT sẽ ra quyết định. Cụ thể, ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Nếu Cục SHTT ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu, người chuyển nhượng sẽ không có quyền đối với việc đăng ký. Đồng thời cũng không có quyền đối với việc nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng. Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ thể nộp đơn, thực hiện việc theo dõi quá trình xét nghiệm đơn. Và họ trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Trên đây là bài viết về chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.