Trên cơ sở nguyên tắc ưu tiên được quy định tại Điều 91 VBHN 2019 Luật SHTT, khái niệm quyền ưu tiên trong đăng ký xác lập Quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu dù không được quy định cụ thể trong một điều luật nhưng có thể xác định rõ ràng, không khó phân biệt với những khái niệm liên quan như nguyên tắc ưu tiên và ngày ưu tiên. Bài viết gồm 4 nội dung chính giúp người nộp đơn hiểu đúng về quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu.

Quyền ưu tiên trong đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ VBHN 2019 Luật SHTT

Khái niệm quyền ưu tiên

Quyền ưu tiên là quyền của người nộp đơn trên cơ sở một đơn hợp lệ đầu tiên được nộp tại một quốc gia là thành viên Công ước Paris về bảo hộ Quyền SHCN, họ có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối tượng SHTT đó tại quốc gia thành viên khác và ngày nộp đơn tiếp theo được coi như nộp cùng ngày với đơn đầu tiên.

Ví dụ: Anh A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 10/05/2020 và có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, đã nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.

Vậy, đơn tiếp theo anh nộp sang Mỹ 10/06/2020 sẽ được công nhận là nộp vào ngày 10/05/2020.

Ngoài ra, ngày ưu tiên được quy định tại khoản 3 điều 91 VBHN 2019 Luật SHTT như sau: “ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên”. Như vậy, cũng với ví dụ trên, ngày ưu tiên sẽ là ngày 10/05/2022.

Điều kiện yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Trên cơ sở nguyên tắc ưu tiên được quy định tại khoản 1 Điều 91 VBHN 2019 Luật SHTT

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng 5 điều kiện sau đây:

  1. Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
  2. Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;
  3. Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
  4. Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”;
  5. Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Tầm quan trọng của quyền ưu tiên với việc đăng ký nhãn hiệu

Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền lợi cho người nộp đơn và tăng giá trị kinh tế của nhãn hiệu. Có thể liệt kê 3 vai trò chủ yếu sau:

  1. Quyền ưu tiên là căn cứ xác định người nộp đơn được ưu tiên bảo hộ

Tuy nhiên, cần lưu ý việc áp dụng nguyên tắc ưu tiên là khác nhau giữa các quốc gia. Do đó, để tránh trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ tại nước dự định hoạt động kinh doanh thì người nộp đơn cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật về nguyên tắc ưu tiên tại nước đó

  • Người được hưởng quyền ưu tiên có cơ hội mở rộng thị trường kinh doanh sang các quốc gia khác, đó là tiền đề để các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu của họ tăng giá trị kinh tế, được biết đến nhiều hơn trên thị trường
  • Là căn cứ giải quyết tranh chấp khi có vi phạm liên quan đến đăng ký nhãn hiệu xảy ra trên thực tế.