Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là một hành trình quan trọng của con người, và các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự tiến triển này.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đề ra một khung hướng dẫn quan trọng cho sự phát triển của thế giới, và sự đổi mới đóng vai trò then chốt trong việc đạt được những mục tiêu này. Sở hữu trí tuệ, với vai trò là một trong những động lực chính của sự đổi mới, thúc đẩy các khía cạnh của tăng trưởng kinh tế, xã hội và văn hóa, tạo điều kiện cần thiết để vượt qua những thách thức lớn nhất.

WIPO, là một trong những tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc, đã cam kết tham gia vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua nhiều hoạt động và dự án. Dựa trên các chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cả các nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, WIPO đã đóng góp vào việc xác định và thực hiện các mục tiêu này.

Mặc dù Sở hữu Trí tuệ không được đề cập trực tiếp trong các mục tiêu phát triển bền vững được đề xuất trong Chương trình nghị sự 2030, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được những mục tiêu này. WIPO đã nhận ra rằng các mục tiêu phát triển bền vững có mối liên hệ chặt chẽ hoặc nhất định với công việc của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng, cũng như trong việc tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế.

WIPO đã thúc đẩy việc thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hoạt động của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua việc công bố các báo cáo nghiên cứu và chỉ số. Các dự án như Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII) và Chỉ số Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPI) đã giúp định hình các chính sách và quyết định, đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.

Ngoài ra, WIPO cũng đã hợp tác với các tổ chức khác để thúc đẩy sự tiếp cận công bằng đối với giáo dục và thông tin, đặc biệt là đối với những người có khuyết tật. Qua các dự án như WIPO GREEN và WIPO Re:Search, tổ chức này đã hỗ trợ việc phát triển các công nghệ và sản phẩm để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và bệnh truyền nhiễm.

Tóm lại, Sở hữu Trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, từ đó góp phần vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới. WIPO, như một tổ chức chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực này, đã và đang thực hiện những hoạt động quan trọng để hỗ trợ và thúc đẩy sự tiến triển toàn cầu.