Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành ngày 30/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, tập trung vào việc quy định chi tiết các nội dung được giao và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Thông tư này nhằm mục đích cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc xuất hiện trong quá trình thực hiện các quy định trước đó.

Các điểm chính trong Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN:

 1. Quy định về hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ:
  • Hướng dẫn về trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp bị coi là vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế.
  • Quy định về việc hủy bỏ hiệu lực do việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện với dụng ý xấu.
 2. Quy trình xử lý ý kiến phản đối và sử dụng kết quả thẩm định:
  • Hướng dẫn về quy trình xử lý ý kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
  • Hướng dẫn về việc sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.
 3. Các điều chỉnh và bổ sung khác:
  • Quy định chi tiết về các trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ cần tiến hành thẩm định lại.
  • Quy định về khiếu nại nhằm bảo đảm sự phù hợp với pháp luật hiện hành về khiếu nại.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2023. Các quy định trong Thông tư này nhằm mục đích tạo ra sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình quản lý và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007

b) Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011

c) Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013

d) Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 06 năm 2016