Khi có sai sót về mặt hình thức, nội dung trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì chủ đơn cần thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Sửa đổi đơn nhãn hiệu tại Việt Nam

Thời điểm sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn.

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

02 Tờ khai sửa đổi đơn

– Tài liệu xác minh việc sửa đổi (việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã được bộc lộ nêu trong đơn)

– 05 mẫu nhãn hiệu

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp đơn qua đại diện sở hữu công nghiệp

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (160.000VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi)

Chú ý: Nếu Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối đượng nêu trong đơn (cụ thể, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng (550.000VNĐ/01 nhóm).

Thủ tục nộp đơn sửa đổi nhãn hiệu

Thời hạn xem xét yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng.

Người nộp đơn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung tại Cục Sở hữu trí tuệ. Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Trường hợp hồ sơ không có thiếu sót: Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi đơn. Và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp nếu đơn đã được chấp nhận đơn hợp lệ.

Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi đơn. Trong đó nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót; hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối; hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi đơn.