Từ ngày 15 tháng 11 năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chính thức triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến. Người nộp đơn đăng ký sáng chế truy cập địa chỉ: https://dichvucong.ipvietnam.gov.vn/ để thực hiện việc nộp đơn.

Theo đó, người nộp đơn hiện tại có thể lựa chọn hình thức nộp đơn dạng giấy gửi đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ https://dichvucong.ipvietnam.gov.vn/

Điều kiện nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến tại Việt Nam

Để được nộp đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyếnvà được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với Cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/ Tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp phải đăng ký như đã đăng ký và được công nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ để tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Điều kiện này cũng áp dụng chung cho các phương thức nộp đơn đăng ký tài sản trí tuệ khác.

Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến

Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký Sáng chế trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn thực hiện khai báo hồ sơ, tải lên các tài liệu liên quan và kiểm tra phí, lệ phí được tính.

Người nộp đơn phải ký số hồ sơ bằng USB ký số đã đăng ký cùng với tài khoản rồi thực hiện thanh toán phí, lệ phí cho hồ sơ đăng ký sáng chế bằng mã QR của Cục SHTT và cập nhật chứng từ thanh toán.

Người nộp đơn hoàn tất các bước thực hiện trên, hồ sơ sẽ được gửi đi để Cục SHTT xử lý. Nếu tài liệu và chứng từ thanh toán đầy đủ theo quy định, bộ phận tiếp nhận Cục SHTT sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến; nếu không đủ tài liệu và chứng từ thanh toán theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất phí, lệ phí theo quy định, tài liệu hồ sơ đơn sẽ bị hủy. Mọi thông báo tiếp nhận hoặc từ chối đơn đều được gửi cho Người nộp đơn qua email, đồng thời cập nhật trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Tài liệu nộp đơn đăng ký Sáng chế trực tuyến

Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế được thực hiện theo quy định tại Điều 100, 100 và 102 của Luật Sở hữu trí tuệ, Phần II, III, IV Phụ lục I của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, bao gồm các tài liệu sau:

+ Tờ khai đăng ký sáng chế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

+ Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộsáng chế (bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

+ Bản tóm tắt sáng chế;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT);

+ Tài liệu thuyết minh về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen trong đơn đăng ký sáng chế, đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen;

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).