Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 16 tháng 12 năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành thông báo chính thức về việc thực hiện Thông tư số 63/2023/TT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo thông tư này, trong trường hợp tổ chức và cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện các công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp) theo hình thức trực tuyến, các quy định sau được áp dụng:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025: Áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) so với mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, được ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi: Áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, được ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Đây là biện pháp nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thúc đẩy quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp một cách hiệu quả và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan.