Bảng phân loại Locarno (Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp) là một hệ thống được sử dụng để xác định các nhóm hàng hóa trong hoạt động đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Bảng phân loại được thiết lập theo Thỏa thuận Locarno, một hiệp ước đa phương được thông qua vào năm 1968 và được quản lý bởi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Bảng phân loại Locarno có thể được truy cập thông qua Cổng thông tin SHTT chính thức của WIPO. Bảng phân loại được các chuyên gia sửa đổi liên tục và mỗi phiên bản sửa đổi của bảng phân loại Locarno sẽ có hiệu lực hai năm.

Bảng phân loại quốc tế Locarno cho kiểu dáng công nghiệp.

Bảng phân loại Locarno bao gồm danh sách 32 nhóm riêng lẻ liên quan đến các loại hàng hóa có thể được đăng ký dưới dạng kiểu dáng công nghiệp, cũng như các phân nhóm tương ứng.

Bảng phân loại cũng có một danh sách các hàng hóa liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, theo thứ tự bảng chữ cái, chỉ ra cả các nhóm và phân nhóm mà chúng có liên quan. Danh sách hàng hóa có hơn 5000 đề mục bằng tiếng Anh và cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về phương pháp phân loại kiểu dáng với các chú thích cụ thể.

Tất cả các cơ quan SHTT có thẩm quyền của các quốc gia tham gia Thỏa thuận Locarno có nghĩa vụ sử dụng bảng phân loại Locarno. Cho đến nay, đã có 60 quốc gia tham gia Thỏa thuận Locarno.

Bảng phân loại Locarno là một hệ thống hỗ trợ người đăng ký trong việc phân loại hàng hóa liên quan đến các kiểu dáng công nghiệp bằng cách sử dụng một hệ thống duy nhất, thống nhất. Bên cạnh đó, hệ thống Locarno sẽ giúp người đăng ký không cần phải phân loại lại loại hàng hóa khi nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng ở các quốc gia khác nhau với từng hệ thống phân loại quốc gia riêng lẻ và cũng giúp việc tra cứu kiểu dáng công nghiệp diễn ra theo cách hiệu quả hơn.