Hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới đang ngày càng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào quá trình gia nhập cũng như quảng bá sản phẩm tại thị trường nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt được hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài

Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, là nền tảng giúp doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế hiệu quả hơn.

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trong những năm gần đây, số lượng đơn liên quan đến hoạt động đăng ký nhãn hiệu quốc tế của Việt Nam thông qua Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid gia tăng liên tục. Các sản phẩm sau khi được đăng ký bảo hộ thành công tại nước ngoài sẽ có giá trị gia tăng cao hơn trước. Bên cạnh đó, những đổi mới về công nghệ cũng giúp thay đổi nhận thức của người dân về thói quen canh tác và đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp Việt Nam trên cả nước vẫn chưa thực hiện trong quá trình chuẩn bị, nộp hồ sơ và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài theo cách hiệu quả nhất.

Để triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đã ký kết Kế hoạch phối hợp về việc hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài. Đây là điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia thị trường nước ngoài và bảo vệ hiệu quả nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của sản phẩm Việt Nam tại các thị trường này.