Mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (TISC) đã trở thành nền tảng quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã thành lập TISC từ năm 2009 để cung cấp các dịch vụ và thông tin về công nghệ và sáng tạo. Mục tiêu của TISC là hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học công nghệ, khai thác tiềm năng đổi mới sáng tạo và quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Mạng lưới này bao gồm các thành viên từ các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp.

WIPO đã triển khai các hoạt động như đào tạo, thiết lập nguồn tài nguyên và công cụ kết nối để hỗ trợ mạng lưới TISC. Các hoạt động đào tạo và huấn luyện tập trung vào nâng cao kỹ năng của các thành viên về việc tra cứu, phân tích và thương mại hóa sáng chế. WIPO cũng đã phát triển các công cụ trực tuyến như ASPI và ARDI để hỗ trợ việc phân tích thông tin và tìm kiếm về công nghệ và khoa học.

TISC cũng đang nhận được sự ủng hộ và khuyến khích từ các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực, chẳng hạn như việc nhận diện và ghi nhận các thành viên tích cực và sáng tạo. Các hoạt động như tổ chức hội nghị và sự kiện giữa các thành viên cũng được tổ chức để tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

Trong năm 2024, WIPO đã chọn chủ đề “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung qua đổi mới và sáng tạo” để kỷ niệm Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới vào ngày 26/4. Việc này làm nổi bật vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy đổi mới và bảo vệ quyền lợi của những người sáng tạo, từ đó tạo điều kiện cho một môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Bằng cách đảm bảo quyền độc quyền dựa trên nguyên tắc cân bằng lợi ích, hệ thống sở hữu trí tuệ khích lệ nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực song hành, thúc đẩy nhau phát triển và đang có tác động ngày càng lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.