Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đề xuất nhiệm KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trong lộ trình triển khai Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ cần phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình nêu tại Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên đề xuất nhiệm vụ liên quan đến các nội dung sau đây:

– Tập huấn, đào tạo về sở hữu trí tuệ cho nhóm chủ thể nhà nghiên cứu, sinh viên và doanh nghiệp;

– Nâng cao năng lực khai thác, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức KH&CN; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, khai thác thương mại sáng chế được bảo hộ theo yêu cầu của Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đặc biệt là sáng chế trong các lĩnh vực như mạch tích hợp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, chế tạo;

– Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm chế biến, sản phẩm/dịch vụ liên quan đến du lịch, tri thức truyền thống, văn hóa bản địa. Quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm được bảo hộ gắn với mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ;

– Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực địa phương, sản phẩm của doanh nghiệp đang được xuất khẩu;

– Xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội. Triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền trong môi trường số.

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thời gian nhận đề xuất: Trước ngày 08/6/2024.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0243.8583069 (máy lẻ 255).

(Theo thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ)