Kể từ ngày 01/01/2022, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Cục SHTT sẽ có những sự thay đổi nhất định. Cụ thể, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Bắt đầu từ đầu năm 2022, trong trường hợp người nộp đơn hoặc bên đại diện của người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn theo đúng quy định được đặt ra. Sau khi phân loại xong, người nộp đơn sẽ cần phải bổ sung phí phân loại theo quy định.

Thông báo của Cục SHTT về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 được đăng tải trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 405 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 27 tháng 12 năm 2021, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn). 

Toàn văn thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 có thể được tải về ở đây.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 có thể tải về tại đây (Nice 11_2022/Class headings Nice 11-2022).