Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng dự thảo Quy chế quản lý hoạt động đại diện SHCN ban hành kèm Công văn số 6652/SHTT-PCCS ngày 25/7/2022 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Nội dung của dự thảo Quy chế tập trung vào việc quy định trình tự, thủ tục và sự phối hợp giữa các đơn vị trong Cục và các tổ chức dịch vụ đại diện SHCN trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đại diện SHCN mà Cục đang và sẽ triển khai. 

Dự Thảo Quy Chế Quản Lý Hoạt Động Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Để dự thảo Quy chế thêm hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn, Các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nhận được thông báo có thể gửi ý kiến góp ý đối với nội dung của dự thảo về Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Pháp chế và Chính sách) trước ngày 01/8/2022.

Nội dung chính của dự thảo

Dự thảo quy chế quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm các nội dung chính sau:

 1. Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN 
 2. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN, ghi nhận/xóa  tên đại diện SHCN 
 3. Thống kê về đại diện SHCN 
 4. Công bố thông tin về đại diện SHCN 
 5. Quản trị dữ liệu về đại diện SHCN 
 6. Kiểm tra hoạt động đại diện SHCN
 7. Đánh giá hoạt động đại diện SHCN 
 8. Báo cáo kết quả quản lý hoạt động đại diện SHCN 
 9. Đào tạo, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHCN cho đại diện
 10. Liên hệ trao đổi công việc giữa các cá nhân được giao xử lý đơn với đại  diện SHCN
 11. Giao nhận đơn của đại diện SHCN
 12. Hình thức nộp phí và lệ phí của đại diện SHCN
 13. Phối hợp thanh tra hoạt động đại diện SHCN

Xem thông tin chi tiết về thông báo tại đây: Dự thảo quy chế & Công văn.