Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mới đây đã ra Thông báo số 11220/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) phiên bản 2023.01 áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 trở đi.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2023.01 (dịch từ Bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố) được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 417 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố ngày 26 tháng 12 năm 2022, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn).

Theo quy định nêu tại điểm 23.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai đăng ký sáng chế, người nộp đơn cần nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp (phân loại đầy đủ, bao gồm phần, lớp, phân lớp, nhóm (nhóm chính hoặc nhóm phụ)).

Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế mới nhất (phiên bản 2023.01) thì Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ tiến hành phân loại sáng chế theo phiên bản mới nhất cho người nộp đơn và người nộp đơn sẽ phải nộp phí phân loại theo quy định.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, các bên liên quan có thể phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để xem xét, giải quyết vấn đề kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi.

Toàn văn thông báo 11220/TB-SHTT có thể xem đầy đủ tại đây.