Dự thảo quy chế tiếp nhận đơn dạng giấy, phát hành kết quả thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam bao gồm các điểm chính sau:

Đối tượng áp dụng của quy chế

Quy chế này hướng dẫn thủ tục tiếp nhận các loại đơn được nộp hoặc gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ ở dạng giấy. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân được giao thực hiện các công việc sau đây:

 • Tiếp nhận các loại đơn và các giấy tờ giao dịch (công văn, tài liệu trả lời sửa đổi bổ sung…) liên quan tới việc đăng ký SHCN; đơn liên quan đến đơn đăng ký SHCN; đơn liên quan đến văn bằng bảo hộ SHCN; các loại đơn khác.
 • Phát hành các kết quả thẩm định đơn đăng ký SHCN sau khi đã hoàn tất thủ tục thẩm định;
 • Cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng SHCN;
 • Giao dịch với Người nộp đơn, người có quyền và lợi ích liên quan nhằm mục đích trao đổi thông tin, tài liệu;
 • Tính phí, lệ phí.

Thời gian giao dịch

Việc tiếp nhận các loại đơn và các tài liệu liên quan tại các Điểm tiếp nhận đơn được thực hiện như sau:

 • Buổi sáng từ 08h00’ đến 11h00’;
 • Buổi chiều từ 13h00’ đến 16h00’ trong các ngày làm việc;

Việc trả các kết quả thẩm định đơn đăng ký SHCN và các giao dịch khác được thực hiện theo giờ làm việc hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ:

 • Buổi sáng từ 08h00’ đến 11h45’;
 • Buổi chiều từ 13h00’ đến 17h00’.

Đối với đơn nộp qua Bưu điện, thời điểm giao dịch được xác định như sau:

 • Là ngày đơn được chuyển đến các Điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, nếu đơn được chuyển đến trước khi kết thúc thời gian giao dịch trong ngày làm việc.
 • Là ngày làm việc tiếp theo, nếu đơn được chuyển đến các Điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ sau khi kết thúc thời gian giao dịch trong ngày làm việc. 

Tiếp nhận đơn

Các công việc thuộc nghiệp vụ tiếp nhận đơn bao gồm các công việc sau đây: 

 • Nhận đơn từ tổ chức/cá nhân.
 • Phân loại đơn đã nhận.
 • Đánh giá khả năng tiếp nhận để đưa ra kết luận có chính thức tiếp nhận đơn hay không.
 • Nhập thông tin sơ bộ về đơn vào Hệ thống cấp số đơn và xin cấp số đơn.
 • Xử lý đơn đã chính thức tiếp nhận.
 • Xác định Đơn vị/Bộ phận có chức năng, nhiệm vụ xử lý tiếp theo và chuyển đơn đến nơi đó.

Phát hành kết quả thẩm định đơn 

Hằng ngày, Phòng Đăng ký có nhiệm vụ in tất cả các loại công văn, thông báo, quyết định liên quan đến quá trình thẩm định các loại đơn đăng ký SHCN trong hệ thống quản trị đơn, lấy dấu tại Văn phòng Cục và trả kết quả cho người nộp đơn.

Judge, Hammer, Auction Hammer, Auction, Verdict, Law
Dự thảo quy chế tiếp nhận đơn dạng giấy, phát hành kết quả thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

Các kết quả thẩm định đơn được trả cho người nộp đơn (có ký giao nhận) theo cách thức sau đây:

 • Phòng Đăng ký giao trực tiếp cho người nộp đơn tại trụ sở Cục theo yêu cầu của người nộp đơn; hoặc
 • Văn phòng Cục gửi qua bưu điện cho các Văn phòng đại diện để giao trực tiếp cho người nộp đơn tại các Văn phòng đại diện theo yêu cầu của người nộp đơn; hoặc
 • Văn phòng Cục gửi qua bưu điện cho người nộp đơn nếu người nộp đơn không có yêu cầu nhận trực tiếp tại trụ sở Cục hoặc tại các Văn phòng đại diện.

Ngoài ra, Văn phòng Cục cũng có trách nhiệm phải chuyển lại cho Phòng Đăng ký và các Đơn vị liên quan (theo quy định) các thư từ, bưu điện bị gửi trả lại để xử lý.     

Cấp văn bằng bảo hộ

Khi tiếp nhận các đơn đăng ký SHCN đã được thẩm định do các Đơn vị thẩm định chuyển Phòng Đăng ký để làm thủ tục cấp văn bằng, cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ đơn: cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra và xác định hồ sơ đơn có đủ các tài liệu và chữ ký của thẩm định viên, Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Cục. Trường hợp phát hiện hồ sơ đơn không đủ các yếu tố nêu trên thì phải giao trả lại cho Đơn vị thẩm định tương ứng. Các hồ sơ đơn đủ yếu tố để cấp văn bằng sẽ được nhập vào hệ thống hệ thống quản trị đơn.  
 • Theo dõi phí và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: Việc nộp phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ phải được kiểm tra cẩn thận.
 • Cấp văn bằng bảo hộ: Văn bằng bảo hộ được cấp dựa trên kết quả thẩm định đơn thể hiện trong Báo cáo thẩm định do Thẩm định viên lập (có đầy đủ chữ ký của các Thẩm định viên, Lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo Cục), dữ liệu đơn trong hồ sơ giấy và dữ liệu đơn trong hệ thống quản trị đơn.

Văn bằng sau khi cấp được trình Lãnh đạo Phòng Đăng ký ký nháy Quyết định cấp trước khi đóng dấu và trả văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn theo quy định.