Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish).

Theo đó, đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ sẽ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”. Danh sách các trường thông tin thư mục được công khai được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1057/QĐ-SHTT, gồm:

 • Số đơn;
 • Ngày nộp đơn;
 • Số đơn ưu tiên,
 • Ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ (nếu có);
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ;
 • Mẫu nhãn hiệu; Màu sắc nhãn hiệu (nếu có);
 • Tên, địa chỉ của người nộp đơn;
 • Tên, địa chỉ của người đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có). 

Theo Quyết định số 1057/QĐ-SHTT, các đơn vị có trách nhiệm quét, cập nhật dữ liệu của đơn nhãn hiệu lên hệ thống ngay sau khi tiếp nhận gồm:

 1. Phòng Đăng ký – Cục Sở hữu trí tuệ;
 2. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 3. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tiến hành cập nhật các dữ liệu cần công khai lên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish) và Trung tâm thông tin sở hữu công nghiệp sẽ theo dõi và đề xuất các giải pháp đảm bảo tiếp cận thông tin sở hữu công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.