Bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo Cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đã được công bố vào 17h ngày 12 tháng 3 năm 2024. PII, viết tắt của Provincial Innovation Index, là một chỉ số tổng hợp bao gồm 52 chỉ số thành phần.

Năm 2023, lần đầu tiên bộ chỉ số này được xây dựng và công bố trên toàn quốc bởi Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Mục tiêu của bộ chỉ số là cung cấp các công cụ dựa trên nền tảng khoa học và thực tiễn để hỗ trợ lãnh đạo các cấp địa phương trong việc ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, cung cấp thông tin hữu ích về môi trường đầu tư và điều kiện nguồn lực cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại địa phương.

Bảng xếp hạng PII thể hiện tình hình phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh thành trong năm 2023.

Năm 2022, bộ chỉ số đã được thử nghiệm trên 20 địa phương. Sau khi thu được kết quả, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng Bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo Cấp địa phương trên toàn quốc từ năm 2023.

PII được xây dựng dựa trên cấu trúc của bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu GII (Global Innovation Index) do tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố hàng năm và đã được Chính phủ sử dụng trong quản lý và điều hành từ năm 2017.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương. Do đó, bộ chỉ số sẽ là công cụ giúp mỗi tỉnh/thành phố phân tích chi tiết về các khía cạnh đầu ra, đầu vào, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.